top of page
Půjčovna vozidel Svitavsko_edited.jpg

PODMÍNKY PRO VYPŮJČENÍ NAŠICH VOZŮ

Pokud máte vše připraveno a splňujete následující běžné podmínky, klíče od vozu vám můžeme předat během několika málo minut. 

Budete potřebovat následující:

Řidičský průkaz

skupina B, držený po dobu minimálně 2 let

Druhý doklad totožnosti

občanský průkaz, pas, případně rodný list

Záloha

vratná záloha v minimální výši 5000 Kč (pro obytný vůz 20 000 Kč)

Firemní zákazníci 

živnostenský list, výpis z obchodního rejstříku

Během vypůjčení se budeme vzájemně řídit tímto půjčovním řádem

Smluvními partnery jsou na jedné straně pronajímatel a na druhé straně uživatel/é. Více uživatelů ručí za všechny povinnosti vyplývající z této smlouvy stejnou měrou jako společný viník. Na dobu půjčovného je nájemcem podepsaná bianco směnka, která slouží na krytí případných škod.

1.

 

Vozidlo je nájemce povinen převzít a pronajímateli vrátit v dohodnutém místě a čase. Užívá-li nájemce vozidlo delší než na sjednanou dobu nájmu, je povinen pronajímateli uhradit úplatu ve výši sjednané v původní smlouvě za celou dobu skutečného užívání vozidla. Je-li nájemce v prodlení s vrácením vozidla oproti sjednané době užívání vozidla, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý den prodlení.

2.

 

Vozidlo pronajímatel přenechává nájemci do užívání v řádném technickém stavu, umyté a vybavené příslušenstvím odpovídajícím předpisům silničního provozu vč. dokladů. Nájemce je povinen po dobu nájmu průběžně kontrolovat technický stav vozidla, zejména stav a teplotu chladicí kapaliny a oleje, nahuštění pneumatik, a provádět běžnou údržbu vozidla v případě vícedenního nájmu. Bez předchozího souhlasu pronajímatele není nájemce oprávněn provádět opravy vozidla a demontáž částí vozidla. Při nesplnění uvedených povinností odpovídá nájemce za vzniklou škodu. V případě nepojízdnosti vozidla na trase je nájemce povinen o této skutečnosti vyrozumět pronajímatele bez zbytečného odkladu na telefonním čísle 777 590 304.

3.

 

Před převzetím vozidla je nájemce povinen zkontrolovat si technický stav vozidla. Převzetím vozidla nájemce potvrzuje, že vozidlo převzal v řádném technickém stavu a způsobilé k obvyklému užívání vč. dokladů k vozidlu.

4.

 

Vozidlo je nájemci předáváno s plnou nádrží pohonných hmot a s plnou nádrží pohonných hmot je nájemce povinen pronajímateli vozidlo vrátit.

5.

 

Vozidlo je určeno k užívání výlučně pro přepravu osob. Nájemce není oprávněn užívat vozidlo pro přepravu nákladu či osob pro cizí potřebu nebo za úplatu. Do vozidla je zákaz nošení domácích mazlíčků jako je pes a kočka. Nájemce je povinen řídit vozidlo osobně. Není oprávněn řízení přenechat jiné osobě, jinak je povinen zaplatit  pronajímateli smluvní pokutu 10.000,- Kč.

6.

 

Nájemce odpovídá za škody, které na vozidle způsobí, nebudou-li kryty z pojištění vozidla. V případě dopravní nehody zaviněné nájemcem je nájemce povinen uhradit spoluúčast pronajímatele na pojistné události ve výši 5000,- Kč. Osoby ani přepravovaný náklad nejsou pojištěny.

7.

 

V případě poškození či manipulace s tachometrem /např. vyřazení z činnosti, příp. přetáčení/ je nájemce povinen pronajímateli nahradit vzniklou škodu a zaplatit smluvní pokutu 10.000,- Kč.

8.

 

Zaplacením smluvní pokuty nájemce není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody.

9.

 

V případě havárie je zákazník povinen vždy přivolat policii!

 

10.

 

V případě, že vozidlo není vráceno 5 hodin po dohodnutém termínu, bude případ předán policii jako odcizení.

11.

 

Ve vozidlech je zakázáno kouřit!

12.

 

Tento půjčovní řád nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu nájemce.

bottom of page